Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány, 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/a, (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a Szolgáltató által működtetett "Székesfehérvár" elnevezésű mobilalkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) üzemeltetése során megvalósuló adatkezelésre terjed ki.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az Adatkezelő a személyes adatot közli.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Közszolgáltató: az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek. Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Az adatkezelő személye és tevékenysége, az adatvédelmi tisztviselő

3.1 Az adatkezelő

3.1.1 Az Adatkezelő neve: Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/a

Tisztviselő: Füki Gyula

Elérhetősége: info@szfa.hu

3.1.2 Az Érintettek személyes adatait a jelen tájékoztató alapján a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekkel összefüggésben az Adatkezelő kezeli. 

3.2 Az adatvédelmi tisztviselő

3.2.1 Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő, közfeladatot ellátó szervnek minősül, fő tevékenysége magában foglalja a személyes adatok nagy számban történő kezelését az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles.

3.2.2 Az Érintett a Személyes adatai kezeléséhez és a Rendelet szerinti jogai gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

3.2.3 Az adatvédelmi levélcím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/a

Telefon: +3670/1977-595

E-mail cím: info@szfa.hu

 4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1 Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges valamint, ha ahhoz az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik.

4.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Közszolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

4.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha az értesítés lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

4.7 Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok és ajánlások különösen: 

Infotv;

Grtv;

GDPR;

29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a GDPR végrehajtása kapcsán hozott ajánlásai.

4.8 Az alkalmazás Youtube API szolgáltatást használ. Adatkezelési tájkoztatóját a következő linken:  https://policies.google.com/privacy olvashatja.

 5. Az adatkezelés jogalapja

5.1 Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére és az Alkalmazás sajátosságaira, az adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az Érintett önként lép kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrál az Alkalmazásban, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását.

5.2 Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok Harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogszabály rendelkezése, jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

5.4 Bármely Érintett e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 6. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat és az adatkezelés célját az alábbi táblázat szemlélteti:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Kötelezően megadandó vagy opcionális?

név

az érintettel való kapcsolattartás biztosítása a Hibabejelentés funkció használatához

regisztráció esetén kötelező

e-mail cím

regisztráció esetén kötelező

születési idő

életkor és nem szerint eltérő

PUSH üzenetek küldése

az érintettek számára

opcionális (regisztrációt követően a Beállítások menüpontban utólag is megadható)

nem

opcionális (regisztrációt követően a Beállítások menüpontban utólag is megadható)

ingatlan címe, amelyre közszolgáltatói értesítést kér

a közszolgáltatók által küldött hirdetmények címre szóló információk küldéséhez

opcionális (regisztrációt követően a Beállítások menüpontban állítható be)

hibabejelentés azonosító száma

a hibabejelentés rögzítése és továbbítása a rendszerhez csatlakozott közszolgálatók (Közszolgáltatók) számára

az applikáció által képzett adat

a hiba kategóriája

hibabejelentés esetén kötelező

a hibabejelentés tartalma

hibabejelentés esetén kötelező

az érintett által a hibabejelentéshez csatolt fénykép

hibabejelentés esetén kötelező

a hiba helye (GPS koordináta)

hibabejelentés esetén kötelező

Az Adatkezelő statisztikák és kérdőívek készítése céljából csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

8. Technikai adatok

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Érintett mobiltelefonjának IP-címét, a látogatás kezdő időpontját. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

A Hibabejelentés menüpontban történő hibabejelentés során a rendszer az alábbi személyes adatokat tárolja: bejelentő neve, email címe, a hiba azonosítószáma, a hiba kategóriája, a hiba helye (GPS koordináták alapján), a bejelentő által a hibáról feltöltött fénykép és a hiba leírása. A hibabejelentés a bejelentő által kiválasztott kategória alapján automatikusan továbbításra kerül a hibát kezelő közszolgáltatóhoz (tehát a Depónia Kft.-hez, a Széphő Zrt.-hez vagy Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.-hez). Az Adatkezelő a bejelentő nevét, email címét, a hiba azonosítószámát, a hiba kategóriáját, helyét (GPS koordinátáját), fényképét és leírását továbbítja a közszolgáltatóhoz. A közszolgáltató a hiba javításáról emailes úton tájékoztatót küld a bejelentőnek, illetve az alkalmazáson keresztül is tájékoztatja. A közművek a tárolt adatokat a saját adatvédelmi tájékoztatójukban foglaltak szerint kezelik, melyek a 16. és 17. pontban olvashatók. Amennyiben a hiba hatáskörrel nem rendelkező közműhöz kerül bejelentésre, a közművek átadhatják egymásnak a bejelentett hiba leírását, mely tartalmazza a hiba azonosítója, a bejelentő neve, email címe, a hiba azonosítószáma, a hiba kategóriája, helye, fényképe és leírása adatokat. A megoldott hibák tárolásra kerülnek a közműszolgáltató és a mobil alkalmazás adminisztrációs rendszerében, felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azok nem kerülnek törlésre.

 A megoldott hibák a mobil alkalmazásban nyilvánosak, a hiba helye, képe és leírása látható; a hibát bejelentő neve és email címe, a hiba azonosítószáma nem látható. Hibabejelentés esetén, annak 50 méteres körzetében már bejelentett hibákat a Felhasználó látja, ekkor a hiba helye, képe és leírása látható; a hibát bejelentő másik felhasználó neve és email címe nem látható az új bejelentő számára sem. A már bejelentett hibákhoz csatlakozni lehet, ekkor a bejelentett hibához csatlakozott személy neve és emailcíme letárolódik az adatbázisban, de az a mobilalkalmazás adminisztrációs felületén nem látható, illetve a közműszolgáltatók felé sem kerül továbbításra.

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: ARWorks Kft( 1122 Budapest, Krisztina körút 7. IV. em. 19., ügyvezető: Budaházy Szabolcs, Tel: +36 30 99 00 336, Mail: office@arworks.hu, Web: arworks.hu)

11. Közszolgáltatók

Az Alkalmazás üzemeltetése során az Adatkezelő Közszolgáltatókat vesz igénybe, amely Közszolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Közszolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Közszolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Közszolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a Közszolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.

12. Adatbiztonság, az adatok megismerése 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

13. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja. 

b) az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével); 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad. 

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Mivel az Érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az Érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az Érintett számára szolgáltatást nyújthat. 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. 

Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

14. Az Érintettek jogai és érvényesítésük 

14.1 Az Adatkezelő az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A GDPR 15-22. és 34. cikkeje szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

14.2 Az Érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

14.3 Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az Érintettet a törlésről tájékoztatja.

14.4 Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a következő címen: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/a (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány), vagy az Adatkezelőnek az info@szfa.hu  címre küldött e-mailben. 

14.5 Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

14.6 Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

14.7 Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

14.8 Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 3. pontban írt elérhetőségein.

14.9 Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

15. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása 

15.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 

15.2 Az Adatkezelő az alkalmazáson keresztül tájékoztatja az érintetteket a Tájékoztató érdemi módosításáról, és az érintettektől ismételten beszerzi az adatkezeléshez való hozzájárulásukat.

Az érintetteknek nyilatkoznia kell arról, hogy elolvasta a tájékoztatót és megértette a benne foglaltakat, az adatkezeléshez a tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul.

 16. Adatvédelmi tájékoztató Depónia Nonprofit Kft.  

a Székesfehérvár városapplikáción keresztül érkező panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (továbbiakban GDPR) 14. cikke alapján

 Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről, ezért szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

E dokumentum időbeli hatálya 2020.03.01 napjától visszavonásig tart. Adatkezelő a visszavont tájékoztatóval egyidejűleg új adatvédelmi tájékoztatót bocsát ki és gondoskodik annak közzétételéről.

 

16.1./ Adatkezelő

Adatkezelő neve: Depónia Nonprofit Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 07-09-007690

Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Adatkezelő képviselője: Steigerwald Tibor

Adatkezelő e-mail címe: titkarsag@deponia.hu

Adatkezelő honlapja: www.deponia.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: dr. Kóródi Balázs a fenti postacímen, az adatvedelem@deponia.hu e-mail címen, illetve a 70/385-3051-es telefonszámon érhető el.

 16.2./ Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat

határozza meg.

 

16.3./ Az adatkezelés jellemzői 

Az adatkezelés célja, a folyamat leírása:

Az adatokat a Depónia Nonprofit Kft. tevékenységét érintő bejelentések kezelése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Amennyiben Önnek a szolgáltatási tevékenységünkkel kapcsolatos észrevétele van, úgy lehetősége nyílik a Székesfehérvár városapplikáción keresztül bejelenteni részünkre. Amennyiben így tesz, adatait az applikáció e-mail formátumban továbbítja a Depónia Nonprofit Kft. titkarsag@deponia.hu e-mail címére. Kollégáink a bejelentés észlelését követően az Ön az applikációban megadott e-mail címére válaszüzenetet küldenek, és a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a probléma megoldását.

Amennyiben a bejelentés nem a Depónia Nonprofit Kft. tevékenységébe tartozik, kollégáink erről tájékoztatást küldenek az Ön applikációban megadott e-mail címére.

A panasz okának elhárítását, vagy az előző bekezdésben említett tájékoztatást követően kollégáink az applikáció adminisztrációs felületén az ügyet lezárják - így a bejelentés az applikáció felhasználói felületén „lezárt, megoldott” státuszt nyer. Ezt követően az applikáció adminisztrációs felületén keresztül az ügy lezárt státuszát igazoló dokumentumot az egyéb keletkezett adattal együtt tároljuk.

Amennyiben Ön nem tett közvetlenül bejelentést az applikációban, hanem csatlakozott egy más által korábban megtett bejelentéshez, úgy a fentiektől eltérően a rendszer nem küld e-mailt a részünkre, így csatlakozás esetén a Depónia Nonprofit Kft. részéről nem kerül sor adatkezelésre az Ön adatai vonatkozásában. Más által tett bejelentéshez történő csatlakozás esetén Ön csak az applikáción keresztül követheti a bejelentés státuszát 

A kezelt adatok köre: az applikáció az alábbi adatokat továbbítja e-mail formátumban:

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a panaszok kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a)

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a panasz megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

Az adatok forrása: Az adatokat Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u.17/a) az általa üzemeltetett városapplikáción keresztül továbbította részünkre. 

Címzettek köre (adatfeldolgozás, adattovábbítás):

Az adatokat a DMS One Kft. (1117, Budapest, Infopark sétány 1/1) által kifejlesztett iratkezelési szoftverben kezeljük, bizonyos esetben előfordulhat, hogy a karbantartás, vagy fejlesztés alkalmával a fejlesztő, mint adatfeldolgozó hozzáfér az adatokhoz. További adatfeldolgozó Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.), mint informatikai szolgáltató.

Az Ön adataihoz a Depónia Nonprofit Kft. azon a munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek munkaköri kötelezettségébe tartozik az Ön ügyének elintézése.

Amennyiben szükséges, az adatokat a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró szervek (békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóság, bíróság) részére is továbbítanunk kell. 

Egyéb információk: 

Az adatkezelés jogszabályi előírásra tekintettel kötelező. 

Az adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk. 

Az adatok nem képezik alapját automatizált döntéshozatalnak, vagy profilalkotásnak. 

A Depónia Nonprofit Kft. a rendelkezésére álló eszközökkel védi az Ön adatait, melyeket korlátozott hozzáférésű saját szervereken tárolunk, korszerű vírusvédelmet és egyéb logikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk.

 

16.4./ Az Ön jogai  

Ön kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását, megilleti az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslathoz való jog. 

Hozzáféréshez való jog, melynek keretében az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk azokat, továbbá másolatot kérhet az adatokról, kivéve, ha a másolat kiadása más személy jogos érdekét sértené. 

Helyesbítéshez való jog, mely alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát. 

Korlátozáshoz való joga alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti az adatkezelés korlátozását, mely esetben a tároláson kívül semmilyen műveletet nem végezhetünk azokon.

Jogorvoslathoz való joga alapján Ön jogai védelme érdekében, és az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával kapcsolatban az alábbi fórumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu) vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszékhez.

 

17. Adatvédelmi tájékoztató Széphő Zrt. 

a Székesfehérvár városapplikáción keresztül érkező panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (továbbiakban GDPR) 14. cikke alapján 

Kérjük, hogy a Székesfehérvár városapplikációt elsősorban a Széphő Zrt. tevékenységét érintő műszaki hibákból eredő panaszok rövid időn belül történő orvoslása érdekében szíveskedjen használni, egyéb – pl. számlázással, díjfizető-változással kapcsolatos – panaszait, bejelentéseit a Széphő Zrt. általános ügyfélszolgálati csatornáin várjuk.  

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről, ezért szíveskedjen figyelmesen elolvasni. 

E dokumentum időbeli hatálya az applikáció éles indulásától kezdődően visszavonásig tart. Adatkezelő a visszavont tájékoztatóval egyidejűleg új adatvédelmi tájékoztatót bocsát ki és gondoskodik annak közzétételéről. 

17.1./ Adatkezelő 

Adatkezelő neve: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001064 (Székesfehérvári Törvényszék)

Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.

Adatkezelő képviselője: Szauter Ákos vezérigazgató

Adatkezelő e-mail címe: info@szepho.hu

Adatkezelő honlapja: www.szepho.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: dr. Kóródi Balázs a fenti postacímen, az adatvedelem@szepho.hu e-mail címen, illetve a 70/385-3051-es telefonszámon érhető el. 

17.2./ Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat 

 

17.3./ Az adatkezelés jellemzői 

Az adatkezelés célja, a folyamat leírása:

Az adatokat a Széphő Zrt. tevékenységét érintő műszaki panaszok kezelése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. 

Amennyiben Ön műszaki jellegű rendellenességet észlel – pl. meghibásodott a hőközpont, nincs hőszolgáltatás stb. - úgy lehetősége van azt a Székesfehérvár városapplikáción keresztül bejelenteni részünkre. Amennyiben így tesz, adatait az applikáció e-mail formátumban továbbítja a Széphő Zrt. diszpecser@szepho.hu e-mail címére. Kollégáink a bejelentés észlelését követően az Ön az applikációban megadott e-mail címére válaszüzenetet küldenek, és a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a hiba elhárítását. 

Amennyiben a bejelentés nem a Széphő Zrt. tevékenységébe tartozik, vagy nem műszaki jellegére tekintettel egyéb intézkedést kíván meg, kollégáink erről tájékoztatást küldenek az Ön applikációban megadott e-mail címére. 

A panasz okának elhárítását, vagy az előző bekezdésben említett tájékoztatást követően kollégáink az applikáció adminisztrációs felületén az ügyet lezárják - így a bejelentés az applikáció felhasználói felületén „lezárt” státuszt nyer. Ezt követően az applikáció adminisztrációs felületén keresztül az ügy lezárt státuszát igazoló dokumentumot az egyéb keletkezett adattal együtt tároljuk. Az applikációban a jelen bekezdésben leírtakon túlmenően egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk. 

Amennyiben Ön nem tett közvetlenül bejelentést az applikációban, hanem csatlakozott egy más által korábban megtett bejelentéshez, úgy a fentiektől eltérően a rendszer nem küld e-mailt a részünkre, így csatlakozás esetén a Széphő Zrt. részéről nem kerül sor adatkezelésre az Ön adatai vonatkozásában. Más által tett bejelentéshez történő csatlakozás esetén Ön csak az applikáción keresztül követheti a bejelentés státuszát 

A kezelt adatok köre: az applikáció az alábbi adatokat továbbítja e-mail formátumban a Széphő Zrt. részére:

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a panaszok kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a)

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a panasz megválaszolását követő 5 évig kezeljük. 

Az adatok forrása: Az adatokat Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány – mint adatkezelő - az általa üzemeltetett városapplikáción keresztül továbbítja részünkre. A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány általi adatkezeléssel kapcsolatban szíveskedjen megtekinteni az applikációra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót, melyet az applikáció Beállítások menüpontjában talál meg.   

Címzettek köre (adatfeldolgozás, adattovábbítás): 

Az adatokat az R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7.) által kifejlesztett vállalatirányítási rendszerben, illetve az e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.) által kifejlesztett iratkezelési szoftverben kezeljük, bizonyos esetben előfordulhat, hogy a karbantartás, vagy fejlesztés alkalmával a fejlesztő, mint adatfeldolgozó hozzáfér az adatokhoz. 

Az Ön adataihoz a SZÉPHŐ Zrt. azon a munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek munkaköri kötelezettségébe tartozik az Ön ügyének elintézése. 

Amennyiben szükséges az adatokat a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró szervek (békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóság, bíróság) részére is továbbítanunk kell. 

Egyéb információk: 

Az adatkezelés jogszabályi előírásra tekintettel kötelező. 

Az adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk. 

Az adatok nem képezik alapját automatizált döntéshozatalnak, vagy profilalkotásnak. 

A Széphő Zrt. a rendelkezésére álló eszközökkel védi az Ön adatait, melyeket korlátozott hozzáférésű saját szervereken tárolunk, korszerű vírusvédelmet és egyéb logikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. 

17.4./ Az Ön jogai  

Ön kérheti a Széphő Zrt.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását, megilleti az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslathoz való jog. 

Hozzáféréshez való jog, melynek keretében az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk azokat, továbbá másolatot kérhet az adatokról, kivéve, ha a másolat kiadása más személy jogos érdekét sértené. 

Helyesbítéshez való jog, mely alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát.

 

Törléshez való jog, mely alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti, hogy töröljük személyes adatait. 

Korlátozáshoz való joga alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti az adatkezelés korlátozását, mely esetben a tároláson kívül semmilyen műveletet nem végezhetünk azokon.

 Jogorvoslathoz való joga alapján Ön jogai védelme érdekében, és az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával kapcsolatban az alábbi fórumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu) vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszékhez.

 

 

 18. Adatvédelmi tájékoztató Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.  

a Székesfehérvár városapplikáción keresztül érkező panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete (továbbiakban GDPR) 14. cikke alapján

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről, ezért szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

E dokumentum időbeli hatálya 2020.03.01 napjától visszavonásig tart. Adatkezelő a visszavont tájékoztatóval egyidejűleg új adatvédelmi tájékoztatót bocsát ki és gondoskodik annak közzétételéről.

 

18.1./ Adatkezelő

Adatkezelő neve: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 07-09-016741

Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.

Adatkezelő képviselője: Bozai István ügyvezető

Adatkezelő e-mail címe: hiba@varosgondnoksag.hu

Adatkezelő honlapja: www.varosgondnoksag.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: Nyulasi Tamás a fenti postacímen, az adatvedelem@varosgondnoksag.hu e-mail címen, illetve a 22/202-202-es telefonszámon érhető el.

 18.2./ Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat

határozza meg.

 

18.3./ Az adatkezelés jellemzői 

Az adatkezelés célja, a folyamat leírása:

Az adatokat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. tevékenységét érintő bejelentések kezelése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Amennyiben Önnek a szolgáltatási tevékenységünkkel kapcsolatos észrevétele van, úgy lehetősége nyílik a Székesfehérvár városapplikáción keresztül bejelenteni részünkre. Amennyiben így tesz, adatait az applikáció e-mail formátumban továbbítja a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. hiba@varosgondnoksag.hu e-mail címére. Kollégáink a bejelentés észlelését követően az Önáltal bejelentett hibát rögzítik a HIBI hibakezelő rendszerbe és az applikációban megadott e-mail címére válaszüzenetet küldenek, és a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a probléma megoldását.

A HIBI rendszer adatvédelmi tájékoztatója az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: https://www.varosgondnoksag.hu/adatkezelesi-tajekoztatok?parent=465

Amennyiben a bejelentés nem a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. tevékenységébe tartozik, kollégáink erről tájékoztatást küldenek az Ön applikációban megadott e-mail címére.

A bejelentett hiba elhárítását, vagy az előző bekezdésben említett tájékoztatást követően kollégáink az applikáció adminisztrációs felületén az ügyet lezárják - így a bejelentés az applikáció felhasználói felületén „lezárt, megoldott” státuszt nyer. Ezt követően az applikáció adminisztrációs felületén keresztül az ügy lezárt státuszát igazoló dokumentumot az egyéb keletkezett adattal együtt tároljuk.

Amennyiben Ön nem tett közvetlenül bejelentést az applikációban, hanem csatlakozott egy más által korábban megtett bejelentéshez, úgy a fentiektől eltérően a rendszer nem küld e-mailt a részünkre, így csatlakozás esetén a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részéről nem kerül sor a hiba HIBI rendszerben történő rögzítésére és nem kerül sor adatkezelésre az Ön adatai vonatkozásában. Más által tett bejelentéshez történő csatlakozás esetén Ön csak az applikáción keresztül követheti a bejelentés státuszát 

A kezelt adatok köre: az applikáció az alábbi adatokat továbbítja e-mail formátumban:

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a panaszok kezelésével összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a)

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a panasz megválaszolását követő 5 évig kezeljük.

Az adatok forrása: Az adatokat Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány (8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u.17/a) az általa üzemeltetett városapplikáción keresztül továbbította részünkre. 

Címzettek köre (adatfeldolgozás, adattovábbítás):

Az adatokat a DMS One Kft. (1117, Budapest, Infopark sétány 1/1) által kifejlesztett iratkezelési szoftverben kezeljük, bizonyos esetben előfordulhat, hogy a karbantartás, vagy fejlesztés alkalmával a fejlesztő, mint adatfeldolgozó hozzáfér az adatokhoz. További adatfeldolgozó Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.), mint informatikai szolgáltató.

Az Ön adataihoz a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. azon a munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek munkaköri kötelezettségébe tartozik az Ön ügyének elintézése.

Amennyiben szükséges, az adatokat a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró szervek (békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóság, bíróság) részére is továbbítanunk kell. 

Egyéb információk: 

A HIBI rendszerben kezelt adatok körét az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés időtartamát, az adatok forrását, a címzettek körét és az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokat a HIBI rendszer adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza kimerítően és részletesen.

A HIBI rendszer adatvédelmi tájékoztatója az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: https://www.varosgondnoksag.hu/adatkezelesi-tajekoztatok?parent=465

Az adatkezelés jogszabályi előírásra tekintettel kötelező. 

Az adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk. 

Az adatok nem képezik alapját automatizált döntéshozatalnak, vagy profilalkotásnak. 

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a rendelkezésére álló eszközökkel védi az Ön adatait, melyeket korlátozott hozzáférésű saját szervereken tárolunk, korszerű vírusvédelmet és egyéb logikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk.

 

18.4./ Az Ön jogai  

Ön kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását, megilleti az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslathoz való jog. 

Hozzáféréshez való jog, melynek keretében az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk azokat, továbbá másolatot kérhet az adatokról, kivéve, ha a másolat kiadása más személy jogos érdekét sértené. 

Helyesbítéshez való jog, mely alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát. 

Korlátozáshoz való joga alapján az Adatkezelőhöz közvetlenül, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett kérelemben kérheti az adatkezelés korlátozását, mely esetben a tároláson kívül semmilyen műveletet nem végezhetünk azokon.

Jogorvoslathoz való joga alapján Ön jogai védelme érdekében, és az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával kapcsolatban az alábbi fórumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu) vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszékhez.